Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest OL&D Sp. z o.o., ul. Gen. Mjr. Grochowskiego 7/4, 05-500 Piaseczno, w dalszej części Polityki Prywatności określany jako OL&D jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679/WE (zwanego dalej „RODO”).
Z Administratorem danych można skontaktować się pod adresem iod@old.net.pl Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z przepisami RODO, ustawy o ochronie danych osobowych, a także przepisami szczególnymi.


Postanowienia ogólne
W OL&D przywiązujemy szczególną wagę do ochrony prywatności naszych klientów, pracowników oraz współpracowników. Jednym z jej kluczowych aspektów jest ochrona praw i wolności osób fizycznych w związku przetwarzaniem ich danych osobowych.


Dbamy, by przetwarzanie Państwa danych odbywało się zgodne z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679/WE (zwanego dalej „RODO”), ustawy o ochronie danych osobowych, a także przepisami szczególnymi (zawartymi m.in. w prawie pracy, czy ustawie o rachunkowości).


Wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ewentualnemu ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.


Dokładamy staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, aby dane te były przetwarzane:

  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką Bezpieczeństwa,
  • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

 

Jakie prawa przysługują osobom, których dane przetwarza OL&D?
OL&D podejmuje odpowiednie środki, aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem, udzielić wszelkich stosownych informacji oraz prowadzić wszelką komunikację w sprawie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją praw przysługujących osobom, których dane są przetwarzane tj. do:

  • dostępu do danych,
  • sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo sprzeciwu,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.


OL&D może przetwarzać dane osobowe po cofnięciu zgody tylko na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

OL&D ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

W celu kontaktu odnośnie realizacji danego prawa należy wysłać wiadomość na adres iod@old.net.pl


Zapewniamy, by każda osoba działająca z upoważnienia OL&D i mająca dostęp do danych osobowych przetwarzała je wyłącznie na nasze polecenie, chyba że inne wymagania wynikają z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego.